Właściwości substancji chemicznych

Właściwości substancji chemicznych podzielono na trzy działyświat gazówcieczy i ciał stałych oraz zaprezentowano zachowania tych substancji, które zawierają cząsteczki o różnych stanach skupienia. Uczniowie mogą się zapoznać z strukturami krystalicznymi i różnymi rodzajami kryształu dzięki zastosowanym w programiemodelom trójwymiarowym pozwalającym na swobodne obracanie obiektów. Zaprezentowane modele cząstekułatwią objaśnianie zachowania cieczy i gazów. Procesy rozpuszczania są także zilustrowane za pomocą animacji. Położono nacisk na zależności pomiędzy własnościami substancji a ich składem. Z pomocą niniejszego programuuczniowie mogą sami badać te związki. Sposób nauczania został tak zaprojektowany, aby motywować uczniów iprzykuwać ich uwagę. Podbudowywanie wiedzy teoretycznej rysunkamizdjęciami i trójwymiarowymi animacjamijest niezwykle przydatne przy zapamiętywaniu nowego materiału i usprawnia procesy myślowe. Struktura programu umożliwia łatwe przekazywanie nowych informacji, a także powtarzanie i sprawdzanie wiedzy nabytej przez uczniów.

Topics

GAZY

CIECZE

  • Właściwości cieczy
  • Rozpuszczanie, rozpuszczalność
  • Stężenia roztworów

CIAŁA STAŁE

  • Sieć atomowa
  • Sieć jonowa
  • Sieć metaliczna
  • Sieć cząsteczkowa
  • Grafit
  • Ćwiczenia utrwalające

Screenshots

Właściwości substancji chemicznych
Właściwości substancji chemicznych
Właściwości substancji chemicznych
Właściwości substancji chemicznych